Telia Connect2Business 13 mars 2018

From Egosystem to Ecosystem

Why reinventing collaboration is key to succeed in a digitized society

FRÅN EGOSYSTEM TILL EKOSYSTEM

Den snabba tekniska utvecklingen och den digitala transformation som följer bidrar till en ny affärslogik som fundamentalt förändrar hur verksamheter skapar värde oavsett om kunden är konsument, företag eller medborgare.

Fysiska produkter blir till tjänster, när kunderna hellre lånar och hyr. Tidigare produktcentrerade innovationscykler ersätts med en digital innovationslogik. Samtidigt suddas traditionella gränser ut när saker kopplas upp i nya digitala ekosystem som det smarta hemmet, industrin eller staden.

När aktörer som traditionellt varit starka på egen hand utmanas så luckras traditionella värdekedjor och behovet av andra samverkansformer ökar. Fler vågar öppna upp och investera sin kunskap, information och data i värdeskapande nätverk. Snabbare och mer agila arbetssätt möljliggörs mellan kunder, partner och leverantörer när nya typer av fysiska och digitala gränssnitt etableras. Det här kan förändra företag och organisationer i grunden och förändra relationen till partners och kunder när skiftet går från produkt/lösning till värdekonsumtion.

Avkastningen stavas smartare tjänster, kortare utvecklingscykler, effektivare verksamheter och nöjdare kunder. Skiftet från egosystem till ekosystem har börjat.

Avgörande för samhällsutvecklingen

Att näringsliv och offentlig sektor lyckas etablera väl fungerande ekosystem är en förutsättning för att skapa hållbara värden, få full effekt av den digitala transformation och därmed för att säkerställa Sveriges konkurrenskraft samt vår förmåga att hantera viktiga samhällsutmaningar som t.ex. urbanisering och en åldrande befolkning.

Vad krävs för att lyckas

Vi tror att det finns ett antal frågor beslutsfattare behöver ställa sig själva för att samarbeta i nya typer av ekosystem och samverkansmodeller. Nedan har vi sammanställt våra tankar kring hur dessa frågor kan hanteras. Vi ser fram mot tillfället att diskutera dessa och andra frågor med dig under Telia Connect2Business 2018. 

Vad är vårt syfte?
Den absolut mest fundamentala frågan varje verksamhet måste ställa sig är: Varför är vi här? Vad är vårt syfte? Vilket värde skapar vi för våra målgrupper? Svaren indikerar vilken typ av ekosystem man behöver vara del av för att skapa värde. Oavsett om det handlar om konsumenter, företag, medborgare eller andra verksamheter.

Har vi rätt och tillräcklig kund- och marknadsförståelse?
Kunskap om kunderna och marknaden är självfallet oerhört viktigt. Men hur djup kund- och marknadsförståelse som behövs beror på vilken affärsroll i ekosystemet man vill ta. Kunskap om de övriga aktörerna är oerhört viktigt och att man vet hur unik (IP) man själv är som en del av helheten.

Vilken affärsroll ska vi ta?
Det är viktigt att göra ett medvetet val vilken affärsroll man vill ta i ekosystemet då det ställer olika krav på den egna verksamheten. Väljer man att orkestrera ett ekosystem, dvs. att koordinera och hålla ihop ekosystemet och dess aktörer i en helhetslösning och säkerställa en god kundupplevelse så kräver det djup kund- och marknadsförståelse. Det ställer också andra krav på den egna verksamheten vad gäller t.ex. organisation, kompetens, kultur och tekniska förutsättningar än att välja en affärsroll där man levererar en tjänst eller en komponent av en tjänst.

Har vi förankrat beslutet tillräckligt väl i vår egen ledning?
Det är av stor vikt att ledningen fattar ett aktivt och medvetet beslut kring vilken affärsroll verksamheten ska ta i ekosystemet och att förstå vilka krav det ställer på den egna organisationens förmågor. Oavsett affärsroll så behöver ledningen förstå vilket värde det ekosystem man är en del av skapar. Det påverkar i vilken riktning verksamhetens egna innovationsförmåga kanaliseras. Här kommer uttrycket ”är jag en borr eller hål leverantör” väl till pass. Ledningen bör också säkerställa att det finns beskrivet vilka affärsroller, mandat och ansvar de olika aktörerna man samverkar med i ekosystemet har, samt hur strategiska, taktiska och operativa beslut fattas. Det är viktigt för att underlätta det dagliga arbetet och inte hämma innovationskraften i ekosystemet.

Hur kommer vi igång?
Börja med att testa en eller flera idéer om vad som faktiskt genererar kundvärde baserat på den egna verksamhetens unika kunskap. Identifiera områden där man snabbt kan testa att skapa värde tillsammans med partners och deras motsvarande områden i ett tänkt ekosystem. Arbeta i korta utvecklingscykler och våga stänga ner initiativ där samverkan inte ger resultat eller där man inte kan etablera en stark position.

Har vi rätt kultur & arbetssätt för att lyckas?
En förutsättning för nya samverkansmodeller är en förändringsbenägen kultur som delar synen på verksamhetens existens (varför), och där man har lätt att samarbete med andra. Det är viktigt för att kunna arbeta tvärfunktionellt i virtuella team och för att ständigt kunna utveckla och utmana sin egen roll i ekosystemet. Nya typer av fysiska och digitala gränssnitt behöver etableras mellan verksamheter.

Är vi organiserade på rätt sätt?
Var beredd på att förändra traditionella strukturer som en gång sattes upp för att mäta och stödja en industriell modell. I de flesta fall handlar det om rätt människor snarare än om struktur och mandat. Nya samverkansmodeller och arbetssätt gör att man över tid behöver utveckla organisationen, med nya roller och kompetenser. Dessutom kan man behöva anpassa arbetsplatsen till ett mer aktivitetsbaserat arbetssätt för att de personer som verkar med andra organisationer i ekosystemet ska kunna samverka på ett effektivt sätt. Det kan handla om rent praktiska frågor som hur man får tillgång till gemensamma lokaler, it-system och digitala verktyg.

Har vi rätt tekniska förmågor?
Ett grundfundament i ett digitalt drivet ekosystem är att man delar på relevant data och har kommersiella modeller och tekniskt stöd för detta. För att få ut maximal effekt av ett värdeskapande nätverk så behöver digitala gränssnitt därför etableras mellan verksamheterna i ekosystemet. Det ställer krav på en robust digital infrastruktur och gemensamma tekniska tjänster som gör det möjligt att koppla ihop it-system från flera olika aktörer och dela information och data på ett säkert sätt.